Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 27 maja 2024. Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 27.03.2024 r
2024-03-20 15:54:09

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2024 r. (środa)  o godzinie  15:00, w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Stoszowice:

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Stoszowice.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra, uchwalonego uchwałą nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 września 2018 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustaw podatkowych, obowiązywania przepisów prawa jak i legalności działania organów administracji publicznej oraz sądów.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za rok 2023.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
 13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice
 15. Wolne wnioski i głosy.
 16. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony