Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

Gmina Stoszowice złożyła wniosek pn. "Program rewitalizacji dla Gminy Stoszowice" w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, który został wybrany do dofinansowania.

Opis działań przygotowawczych do opracowania programu rewitalizacji:
Działaniami przygotowawczymi do opracowania programu rewitalizacji będzie angażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych i innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych, poprzez przeprowadzenie spotkań, konferencji, debat, ankiet, publikacji w lokalnej prasie, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych czy wydruk broszur informacyjnych. Jednym z narzędzi będzie również przeprowadzanie konsekwentengo, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Opracowanie programu rewitalizacji będzie poprzedzone przygotowaniem niezbędnych analiz, ekspertyz dot. poziomu wykształcenia, przyczyn bezrobocia i aktywności społecznej. Powyższe działania zostaną zlecone zewnętrznej firmie przy dodatkowym wsparciu pracowników urzędu gminy. Wykorzystane zostanie wsparcie eksperckie.
W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno - funkcjonalnym lub techniczny, możliwych do zapisania w LPR.
Rada Gminy Stoszowice w dniu 22 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XII/97/2016  o przystąpieniu do sporządzenia  "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice". Uchwała do pobrania Tutaj

Poniżej Obwieszczenie Wójta Gminy Stoszowice o przystąpieniu do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice" oraz o przeprowadzeneiu konsultacji społecznych Mających na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do zgłaszania propozycji!!!!

 

Zachęcamy do wypełniania ankiety diagnostycznej i karty zgłoszenia projektu do Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice:

Ankiety w formie edytowalnej dostępne w aktualnościach na www.stoszowice.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice, które odbędzie się 09 marca 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

 

 

Spotkanie w sprawie „Programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”

W dniu 01.03.2016 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy, odbyło się spotkanie z sołtysami poświecone przygotowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice. Przedstawiciel wykonawcy ART. Strefa Z Wrocławia, odpowiedzialny za działania mające na celu diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, działania szkoleniowe, promocyjne, konferencyjne i partycypację społeczną, przybliżył zebranym główne założenia programu. Przekazał również do wypełnienia ankiety diagnostyczną oraz karty zgłoszenia projektu  do programu rewitalizacji oraz zaprosił na spotkanie, które odbędzie się 09 marca 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.  

Raz jeszcze zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełniania ankiety i karty zgłoszenia projektu dostępnych na stronie internetowej gminy oraz do czynnego udziału w spotkaniach poświęconych programowi.   

 

To już jutro!!! Serdecznie zapraszamy

 

W dniu 09 marca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach odbyło się spotkanie w formie szkolenia, dotyczące przygotowania Programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice. Przedstawiciele ART Strefa z Wrocławia odpowiedzialni za działania mające na celu diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, działania szkoleniowe, promocyjne, konferencyjne i partycypację społeczną w obszarze „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” przygotowali prezentację, dzięki której przybliżone zostało pojęcie rewitalizacji i kolejnych etapów przygotowania programu, włącznie z możliwościami uzyskania dofinansowania unijnego, projektów wpisanych do programu.  W trakcie spotkania kilkukrotnie podkreślano wagę działań aktywizacyjnych, zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowanie programu rewitalizacji, jak również do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział  i zapraszamy do dalszego, aktywnego uczestnictwa w procesie zmierzającym do rozwoju gospodarczego i społecznego przestrzeni publicznych w gminie.   


Faza diagnozowania problemów społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i gospodarczych w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice dobiegła końca. Zebrane dane posłużyły do wyznaczenia obszarów rewitalizacji są nimi: Srebrna Góra i Grodziszcze.

Sytuacja była analizowana w każdym z sołectw z osobna. Oprócz zbierania danych statystycznych przeprowadzono też badania ankietowe dotyczące problemów i potrzeb w zakresie rewitalizacji. W kwestionariuszu ankietowym zainteresowani wskazywali na najistotniejsze bolączki jakie powinny przy tej okazji zostać rozwiązane i proponowali konkretne projekty, które mają temu służyć. W ten sposób powstała "Mapa obszarów problemowych", obrazująca tę część Gminy, która zdaniem mieszkańców powinna być poddana rewitalizacji. Zakończono również zbieranie propozycji zadań do Programu Rewitalizacji. Posłużą one do stworzenia listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie w najbliższych latach będą realizowane. Diagnoza to materiał wyjściowy do dalszych prac nad dokumentem.

 

 

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do konsultacji: Uchwała Rady Gminy, treść Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice, formularz zgłoszeń dostępne są w BIP-ie zakładka Konsultacje społeczne: http://stoszowice.probip.pl/ogloszenia/2016;7045.html

 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

 

 


Spotkanie konsultacyjne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice"

W dniu 28.06.2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice", podczas którego zaprezentowano podstawowe założenia projektu dokumentu oraz diagnozę problemów i potrzeb naszej gminy, opracowaną na podstawie zebranych danych jakościowych i ilościowych.  Ponadto przypominamy, że do 30.06.2016 r. trwają konsultacje, podczas których możliwe jest składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców odnoszących się do projektu wspomnianego dokumentu. Dziękujemy za udział w spotkaniu!

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” poniżej pełny protokół do pobrania. 

Pobierz: 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” 


 


 

Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” wraz z załącznikiem

Do pobrania poniżej: 

Uchwala nr XIX 133/2016 z dnia 6 lipca 2016r. 

Załącznik do uchwały nr XIX 133/2016 - Loklany Program Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice

http://stoszowice.probip.pl/main.php?muid=247&mid=6943


 

 

Miło jest nam poinformować, że jako pierwsi w powiecie ząbkowickim uzyskaliśmy pozytywną ocenę Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie dokumentu.

 Galeria - Szkolenie rewitalizacja

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony