Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 21 września 2017. Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Referat Rozwoju

ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO/UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTUKURY TECHNICZNEJ 

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego/ umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
2.Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej/ uzgodnienie dokumentacji do wglądu
 • harmonogram prowadzenia robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 • pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.) strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Gminy Stoszowice lub na konto Urzędu Gminy Stoszowice 14 9533 1014 2003 0000 0185 0006 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Opłaty:

DLA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH Opłata zostanie naliczona z zastosowaniem obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2012 r. nr XXII/130/2012 /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4970 http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/4970/akt.pdf Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek:
Banku Spółdzielczego Ząbkowice Śl. O/Budzów nr: 14 9533 1014 2003 0000 0185 0006
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stoszowice
Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice
Kancelaria ogólna
Odpowiedzialny:
Referat Rozwoju
Emilia Pawnuk
tel.: 748164523
email: budownictwo@stoszowice.pl
pokój nr 15


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane


Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Stoszowice
 • Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)
 • Uchwała Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2012 r. nr XXII/130/2012 /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4970 http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/4970/akt.pdf)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Pobierz załączniki:

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO/ UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Pobierz plik [0.17MB]

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Pobierz plik [0.05MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Wybory uzupełniające 2017
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony