Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 06 czerwca 2023. Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 22.06.2022 r
2022-06-15 16:33:59

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia  2019 r.  w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)  uprzejmie informuję, że 22czerwca2022 r. (środa) o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Stoszowice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stoszowicach.

 

 1. Proponowany porządek obrad:
 2. Otwarcie wspólnych Komisji Rady Gminy Stoszowice.
 3. Stwierdzenie guorum (prawomocności obrad).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójt Gminy Stoszowice z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawi udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawi wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowic.
 8. Rozpatrzenie projektów sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwa Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra-Budzów”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stoszowice udziału w nieruchomości gruntowej nr 759 , obręb Budzów.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za rok 2021.
 13. Przyjęcie sprawozdań z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.
 14. Informacja GOKSiR o przygotowaniach do okresu wakacji w Gminie.
 15. Sprawy różne.
 16. Wnioski i interpelacje.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony