Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: piątek, 10 lipca 2020. Imieniny: Sylwany, Witalisa, Antoniego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 29.06.2020 r.
2020-06-22 17:36:56

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Świetlicy  Wiejskiej w Stoszowicach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Stoszowice.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad).
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
5. Raport o stanie Gminy Stoszowice za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2019 rok,
b) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2019 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice za 2019 rok – załącznik  nr 1.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok:
a) opinie komisji stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2019 rok,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Stoszowice za 2019 rok,
e) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy Stoszowice za 2019 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                                         wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik nr 2;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok – załącznik  nr 3.
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice – załącznik nr 4.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 –  załącznik nr 5.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego – załącznik nr 6.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia  pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – załącznik nr 7.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji  dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości – załącznik nr 8.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stoszowice – załącznik nr 9.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021 – załącznik nr 10.
8. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie  odpowiedziach.
9. Informacja Przewodniczącego Rady.
10. Wolne wnioski i głosy.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony