There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 17 listopada 2019. Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elzbiety

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
2019-10-29 18:54:00

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracyGminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w ustawieo działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020 oraz publikacji informacji o terminach konsultacji.

§1.Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.

§2.Do udziału w konsultacjach są uprawnione podmioty  i organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), działające lub zamierzające prowadzić działalność statutową na terenie Gminy Stoszowice lub na rzecz mieszkańców Gminy Stoszowice.

§3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 06 listopada 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r.

§4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w §2,
w zakresie projektu programuwspółpracyGminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a w szczególności poznania ich uwag, opinii
i wniosków.

§5.1.Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie w dniu 29 października 2019 r. projektu uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularza na stronie internetowej Gminy Stoszowice www.stoszowice.pl; na stronie podmiotowej w BIP Urzędu Gminy Stoszowice www.bip.stoszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Stoszowicach.

2. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się
z projektemuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz wyrażeniu przez organizacje
i podmioty uprawnione, opinii na jego temat w terminie określonym w § 3 niniejszego zarządzenia.

3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia
14 listopada 2019 r., do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice  lub też przesłać na adres: gmina@stoszowice.pl

§6. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Stoszowice, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stoszowice, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Szczegółowe informacje i formularz dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://stoszowice.probip.pl/menu,tematyczne/konsultacje.html


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony