Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: wtorek, 18 lutego 2020. Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1
2019-10-02 19:09:46

OGŁOSZENIE

(ponowne)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie9.2.1Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Dolnośląski WojewódzkiUrząd Pracy.

Gmina Stoszowicez siedzibą Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

2.  Usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;

3.  Tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;

4.  Tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, np. dzienne domy pomocy, kluby seniora.

 

W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projekt mogą być następujące typy operacji:

1) Wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych;

2)  Usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;

3)  Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, np. teleopieki;

4)  Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, np. szkolenia, poradnictwo;

5)  Szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne GminyStoszowiceprzy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział
w przeprowadzeniu procesu rekrutacjiuczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi,

b)     Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III ,

c)      Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem,

d)     Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

e)      Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

f)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

g)     Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 869), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jed. Dz. U.
z 2019 r., poz. 628 ze zm.).

h)     Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)      Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt Ve – Vg.),

b)     Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi (Max. 30 pkt),

c)      Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III (Max. 30 pkt.),

d)     Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem (Max. 30 pkt.),

e)      Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach (Max. 10 pkt.).

 

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 24.10.2019 roku, do godziny 9:00 na adrese-mail: sekretarz@stoszowice.pl lub też przesłać za pośrednictwem poczty albo złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice w godzinach funkcjonowania Urzędu.

 


Pobierz załączniki:

Formularz nabór Stoszowice - wersja .pdf
Pobierz plik [0.05MB]

Formularz nabór Stoszowice - wersja .docx
Pobierz plik [0.02MB]

Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony