There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
2019-06-13 08:38:32

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 506) oraz § 15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Budzowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Stoszowice.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad).
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
5. Raport o stanie Gminy Stoszowice za 2018 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Stoszowice za rok 2018;
b) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Stoszowice;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice
za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
a) opinie komisji stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz
z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy
Stoszowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Stoszowice za 2018 rok;
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Stoszowice;
e) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2018 rok
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu za 2018 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice
za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie gminy Stoszowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
14. Informacja o przygotowaniu placówek oraz harmonogram zajęć wakacyjnych w gminie.
15. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
16. Informacja Przewodniczącego Rady.
17. Wolne wnioski i głosy.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Stoszowice
/-/ Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony