Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym
2024-06-10 12:50:53

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Stoszowice informuje, że ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej, złożył ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tym samym, Wójt Gminy Stoszowice działając na podstawieart. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571),uznając celowość realizacji zdania publicznego i jego zgodność z zapisamiuchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r., zamierza zlecić ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej realizację ww. zadania publiczne z pominięciem procedury konkursowej.

Oferta złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznym i owolontariacie oraz została złożona na uproszczonym wzorze oferty zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2055).

Mając na uwadze powyższeinformuję, iż w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zamieszczenia oferty, każdy można zgłaszać odnoszące się do niej  uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice, lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@stoszowice.pl

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stoszowicach oraz na stronie internetowej -www.stoszowice.pl

Szczegółowe dane zostały zamieszczone w BIP – zakładka „Organizacje pozarządowe”, podzakładka – Oferta na realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Katarzyna Ruszkowska

Wójt Gminy Stoszowice


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony