Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Informacja o konsultacjach uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice
2024-05-29 19:14:43

Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 uchwały Nr VI/38/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 196, poz. 3011), art. 5b ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), Wójt Gminy Stoszowice zarządza przeprowadzenie konsultacji:

  1. uchwały Rady Gminy Stoszowice w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice;
  2. projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice.

Do udziału w konsultacjach są uprawnione:

1)  podmioty  i organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), działające lub zamierzające prowadzić działalność statutową na terenie Gminy Stoszowice lub na rzecz mieszkańców Gminy Stoszowice;

2) Samorządy  uczniowskie z terenu Gminy Stoszowice.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 06 czerwca 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w zakresie uchwały Rady Gminy Stoszowice w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice oraz projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularza na stronie internetowej Gminy Stoszowice www.stoszowice.pl; na stronie podmiotowej w BIP Urzędu Gminy Stoszowice www.bip.stoszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stoszowicach.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się z uchwałą Rady Gminy Stoszowice w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice oraz projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice oraz wyrażeniu przez organizacje i podmioty uprawnione, opinii na jego temat w terminie określonym w § 3 niniejszego zarządzenia.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r., do godz. 9:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice  lub też przesłać na adres: gmina@stoszowice.pl

 

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Stoszowice, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stoszowicach, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

Informacje szczegółowe dot. trybu konsultacji zostały zamieszczone w BIP w zakładce Konsultacje społeczne.


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony