Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 05 marca 2024. Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Informacja o konsultacjach uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi
2023-11-20 21:17:17

Informacja o konsultacjach uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023

 

Wójt Gminy Stoszowice zaprasza do udziału w konsultacjach uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Do udziału są uprawnione podmioty  i organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), działające lub zamierzające prowadzić działalność statutową na terenie Gminy Stoszowice lub na rzecz mieszkańców Gminy Stoszowice.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska uprawnionych podmiotów, w zakresie projektu programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz wyrażeniu przez organizacje i podmioty uprawnione, opinii na jego temat.

 

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 29 listopada 2023 r., do godz. 13:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice  lub też przesłać na adres: gmina@stoszowice.pl

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Stoszowice, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stoszowice, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stoszowice, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Szczegóły dot. konsultacji zostały zamieszczone w BIP: http://bip.stoszowice.pl w zakładce konsultacje.

Paweł Gancarz

(-)

Wójt Gminy Stoszowice


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony