Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach

Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach

 

Nr: RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21

Program Operacyjny RPDS RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa 1  Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 3 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1 - 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny

 

W ramach realizacji projektu wybudowany i wyposażony zostanie inkubator przedsiębiorczości
w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach wraz z niezbędną infrastrukturą – drogą dojazdową i sieciami. Będzie to pierwszy etap zagospodarowania całej Strefy. Część działek Strefy stanowi Podstrefę Stoszowice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. WSSE poprzedziła zawarcie odpowiednich umów z Gminą Stoszowice analizą lokalizacyjną i potencjału gospodarczego terenu Strefy.

Inkubator będzie oferował pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną, pomieszczenia warsztatowo-laboratoryjne, halę produkcyjno-magazynową z zapleczem, serwerownię (kontenerowe data center). Założenia programowe obejmują zapewnienie zaplecza dla tworzących się młodych przedsiębiorstw związanych profilem działalności z branż auto-moto, automatyki i mechaniki oraz IT. Zaplanowano pomieszczenia biurowe oraz usługowo-produkcyjno-magazynowe, gdzie będą miały rotacyjnie siedziby firmy – rezydenci. Sala konferencyjna na parterze jest przewidywana jako wspólna dla całego obiektu wielofunkcyjna przestrzeń szkoleniowo-konferencyjno-multimedialna.

Zadania projektu obejmują:

- budowę inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga i sieci) (roboty budowlane);

- wyposażenie inkubatora w części biurowej, laboratoryjno-warsztatowej, serwerowni;

- zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem i rozliczanie

dofinansowania;

- promocję projektu.

 

Realizacja i osiągnięcie efektów projektu przyczyni się do zrealizowania celu szczegółowego działania 1.3 RPO WD 2014-2020: lepsze warunku dla rozwoju MŚP. Dzięki projektowi na terenie Gminy Stoszowice stworzone zostaną warunki do dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Projekt dotyczy budowy infrastruktury dla potrzeb inkubowania przedsiębiorczości, ale jednocześnie jego efekty wspierały będą strefę aktywności gospodarczej wspieraną przez WSSE i tereny inwestycyjne sąsiadujące z inkubatorem.

O projekcie - Powiat Wrocławski


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony