Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice

Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

 

Przedmiotem projektu partnerskiego jest termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej i wychowawczej. Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, w gminach Złoty Stok i Stoszowice.

Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji i wdrażanie projektu; Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku; Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach; Zadanie nr 4 Promocja projektu.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok i Stoszowice. Cele szczegółowe: wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych na terenie Gminy Złoty Stok, Gminy Stoszowice i dolnośląskiej strefy ochrony powietrza; poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Złoty Stok, Gminy Stoszowice i dolnośląskiej strefy ochrony powietrza; zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej; obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok, Gminy Stoszowice i dolnośląskiej strefy ochrony powietrza; zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego; poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki projektowi ograniczeniu ulegnie ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji, np. pyłu PM 10, powyższe wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego); poprawa warunków korzystania z zasobów publicznych obiekcie dzięki komfortowym warunkom termicznym (termomodernizacja obiektu poprawi mikroklimat i zapewni utrzymywanie odpowiedniej temperatury, co wpłynie na spadek zachorowalności użytkowników obiektów). W/w cele są logicznie powiązane ze sobą. Poprawa efektywności energetycznej przekłada się na zmniejszenie emisji polutenów. Niższa emisja to lepsza jakość powietrza, co przekłada się zarówno na stan środowiska naturalnego jaki i zdrowotności mieszkańców i ich jakości życia.

Projekt realizuje wizję RPO WD 2014-2020: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, cele Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Projekt jest zgodny z typem projektów wskazanych w SZOOP RPO WD - 3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej i dotyczy 2 budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność edukacyjna na poziomie podstawowym oraz wychowanie przedszkolne. Projekt będzie realizowany na obszarze charakteryzującym się przekroczeniami stężeń emisji zanieczyszczeń. Projekt przyczyni się do osiągnięcia planowanych w ramach RPO WD wskaźników produktu i rezultatu.Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony