Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR RPDS.10.02.01-02-0056/21-00

1. Tytuł projektu

Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów

2. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

3. Finansowanie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Wnioskodawca (beneficjent)

Gmina Stoszowice

5. Opis projektu

Z diagnozy potrzeb SP w Budzowie z filią w Grodziszczu wynika, że istnieje zapotrzebowanie na zintensyfikowanie wsparcia w związku z długotrwałą nauką zdalną spowodowaną pandemią COVID 19. Brak możliwości uczęszczania stacjonarnie do szkoły, bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami spowodował, że uczniowie potrzebują większego wsparcia w zakresie rozwijania swoich kompetencji kluczowych i nadrobienia braków w edukacji oraz pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Projekt jest odpowiedzią na ww. problemy. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią
w Grodziszczu w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 poprzez realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej wśród 281 uczniów (136 K) oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 12 rodziców uczniów (6K).

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych:

- zagroda edukacyjna – Dobków

- Hydropolis – Wrocław

- Wojsławice Ogród Botaniczny

- „Twoja misja” escaperoom Wrocław

- Wyjazd do redakcji gazety i drukarni

- Kopalnia Kletno

- ZOO Wrocław

- Explora Park Wałbrzych

- Prywatne muzeum klocków LEGO w Karpaczu

- Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie

- Centrum Edukacyjne WPT Muchoborska Wrocław

- Uniwersytet Wrocławski/Politechnika Wrocławska – Dni Nauki

- Rajd pieszy połączony z piknikiem na łonie natury Wielka Sowa 

 

6. Cel projektu (rezultat)


Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19,
w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w Szkole Podstawowej z filią
w Grodziszczu w okresie od 01.07.2022 – 30.06.2023 poprzez realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej wśród 281 uczniów (136K) oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 12 rodziców uczniów (6K).

 

7. Wskaźnik realizacji celu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 225 osób

Liczba rodziców, którym udzielono konsultacji psychologicznych – 6

Liczba rodziców objętych wsparciem psychologicznopedagogicznym - 6

8. Czas trwania projektu

01.07.2022 – 30.06.2023


9. Wydatki projektowe

Łączne wydatki – 379 002, 55 zł
Kwota środków z EFS – 322 152, 16 zł


 

Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów
RPDS.10.02.01-02-0056/21-00

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu – 379 002, 55 zł
Dofinansowanie – 322 152, 16 zł

 


Do pobrania:

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie: POBIERZ


Regulamin projektu: POBIERZ

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja, harmonogram udzielania wsparcia, więcej info na:

http://spbudzow.szkolnastrona.pl/art,202,zapraszamy-na-zjecia-projektowe


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony