Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Referat Rozwoju

ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO/UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTUKURY TECHNICZNEJ 

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego/ umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
2.Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej/ uzgodnienie dokumentacji do wglądu
 • harmonogram prowadzenia robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
 • pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno-prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.) strona zobowiązana jest do wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Gminy Stoszowice lub na konto Urzędu Gminy Stoszowice 14 9533 1014 2003 0000 0185 0006 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. i art. 76a § 2 Kpa.).

Opłaty:

DLA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH Opłata zostanie naliczona z zastosowaniem obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2012 r. nr XXII/130/2012 /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4970 http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/4970/akt.pdf Wskazaną opłatę należy wpłacić na rachunek:
Banku Spółdzielczego Ząbkowice Śl. O/Budzów nr: 14 9533 1014 2003 0000 0185 0006
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stoszowice
Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice
Kancelaria ogólna
Odpowiedzialny:
Referat Rozwoju

tel.: 748164523
email: budownictwo@stoszowice.pl
pokój nr 15


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane


Uwagi:

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Stoszowice
 • Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)
 • Uchwała Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2012 r. nr XXII/130/2012 /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4970 http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/4970/akt.pdf)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Pobierz załączniki:

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO/ UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Pobierz plik [0.17MB]

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Pobierz plik [0.05MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony