Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: środa, 17 sierpnia 2022. Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej
2022-07-05 16:07:17

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 05 lipca 2022 r.

 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 - 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r., Wójt Gminy Stoszowice ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację
w formie powierzenia zadań publicznych

 

I. RODZAJ ZADANIA

 

Zadanie:

Powierzenie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu
w zakresie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów
i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022 – 5.000,00 PLN (pięć tysięcy PLN).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
       W LATACH POPRZEDNICH

 

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.):

1)      w roku 2022 przeznaczono 35.000,00 PLN:

a)       upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piła nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice – 20 000,00 PLN,

b)     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice
– 10 000,00 PLN,

c)      upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice – 5 000,00 PLN),

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – przed ogłoszeniem konkursu przekazywano dotacje na łączną kwotę 27 000,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy PLN)

2)      w roku 2021 przeznaczono 30.000,00 PLN:

a)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piła nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice – 20 000,00 PLN,

b)     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice
– 10 000,00 PLN,

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym przekazano dotacje na łączną kwotę 27 000,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy PLN);

3)      w roku 2020 przeznaczono 30.000,00 PLN:

a)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piła nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice – 20 000,00 PLN,

b)     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice
– 10 000,00 PLN,

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym przekazano dotacje na łączną kwotę 27 000,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy PLN).

 

III. WARUNKI, TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach (sekretariat Urzędu), Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Stoszowicach,

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się pełną nazwę oferenta, jego adres oraz nazwę realizowanego zadania.

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Stoszowicach.
 2. Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2022 r. do godz. 14.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika do rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
  , w 1 (jednym) egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:

1)   statutem z pieczęcią instytucji zatwierdzającej jego treść oraz aktualizację lub odpisu z KRS/innego rejestru/ewidencji organizacji;

2)   oświadczeniem o osobach upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowych/podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, dokumenty te, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać informacje o funkcjach ww. osób.
 2. Formularz oferty można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach
  (I piętro, pok. nr 11) lub pobrać ze strony internetowej BIP: www.stoszowice.probip.pl

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  PUBLICZNYCH

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r. poz. 305 ze zm.);

3)      uchwały Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową, składającą się
  z przedstawicieli Urzędu Gminy w Stoszowicach i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział
  w konkursie.
 2. Oferty, niespełniające przynajmniej któregokolwiek z kryteriów formalnych komisja wzywa telefonicznie lub mailowo do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień
  w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty ogłoszenia wyników oceny formalnej.
 3. Warunki oceny formalnej oferty:

1)      oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta i jego adres oraz tytuł zadania (na każde zadanie winna być złożona odrębna oferta);

2)      oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie;

3)   oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;

4)      oferta złożona na obowiązującym wzorze oferty;

5)      w ofercie  nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;

6)      oferta opracowana w języku polskim;

7)      oferta kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania;

8)   oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji lub podmiotu;

9)   do oferty dołączone są wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz
  z ponumerowaniem każdej strony oferty.
 2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 3. 7.      Do konkursu można zgłaszać oferty, w których udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż  15%.
 4. Niewymagany jest wkład rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
 5. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu osobowego (nieodpłatna praca członków stowarzyszenia, wolontariuszy), ustalona zostaje wartość tej pracy:

1)      w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 20,00 PLN;

2)      w przypadku prac ekspertów i specjalistów – godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 70,00 PLN.

 

V. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY                                                                                 

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od ostatniego dnia składania ofert.
  1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty, przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym ofertom w ramach przyjętych kryteriów:

1) merytorycznych od 0 do 5 pkt.

a)      zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

b)     zasięg działania,

c)      szczegółowy zakres działania,

d)     społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

e)      wymierne efekty dotychczasowej pracy;

2)  finansowych do 0 do 2 pkt.

a)  rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania,

b)  prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych;

 

 

3) organizacyjnych od 0 do 3 pkt.

a)      współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

b)     możliwości realizacyjne – posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt,

c)      sposób realizacji zadań publicznych w latach poprzednich.

 1. Wójt Gminy Stoszowice może zarządzić przeprowadzenia negocjacji z oferentami
  w celu ustalenia:

1)      ceny za realizowane zadanie;

2)      zakresu zadań.

 1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji, wyjaśnień, uzupełnień lub dokumentów, dostępnych oferentowi, mogących mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.
 2. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej
  6 punktów.
 3. Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
 4. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych po zakończeniu procedury konkursowej oferenci, którym zostanie przyznana dotacja, zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie Internetowej Gminy Stoszowice, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

      VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Wyłonienie i dofinansowanie ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
  z oferentem na druku – załącznik do rozporządzenia z dnia 24 października
  2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
  .
 2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 19 grudnia 2022 r.
 3. Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Stoszowice na realizację zadania.
 4. Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest                      do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika do rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 5. W rozliczeniu nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 6. Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje nieprzyznanie dotacji na następny rok.

 

VII. DOTACJA NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZANA NA:

1)      działalność odpłatną;

2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3)      działalność gospodarczą;

4)      działania, które nie zostały określone w przepisach szczególnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stoszowice, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57-213 Stoszowice.
 2. Do ogłoszenia dołączono: wzór oferty, ramowy projekt umowy oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.
 3. Szczegółowych informacji można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu:
  (74) 8 164 511 – Robert Sarna Sekretarz Gminy Stoszowice.

 

Druki, załączniki, formularze i pełna treść zarządzenia dostępne są w BIP pod adresem:

http://stoszowice.probip.pl/menu,tematyczne/otwarte,konkursy,ofert.html


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony